Kakizore Gorge (Junikane to Nojiri walk, Nagano Prefecture)

Japan